Zašto su dobri individualni treninzi ? (autor: prof. dr Goran Nešić)

Odbojkaška tehnika je racionalno, biomehanički gledano, efikasno izvođenje strukture kretanja, koje se nalaze u strukturi odbojkaške igre, a u cilju rešavanja konkretnog zadatka (postojanje kretnog obrasca). Tehnika mora da omogući maksimalno ispoljavanje onih sposobnosti odbojkaša/ice (funkcionalnih i motoričkih) od kojih i zavisi rezultat. Racionalna tehnika omogućava ekonomičnost i lakoću izvođenja pokreta, ritmičnost i harmoničnost kretanja. Moglo bi se reći da tehniku čini bogatstvo motoričkih programa za izvođenje strukture kretanja i celokupnost takvih kretanja, kao što su: položaj tela, put kretanja kojeg određuje pravac i amplituda pokreta, brzina kretanja, tempo i ritam kretanja, celokupnost unutrašnjih i spoljašnjih sila koje imaju određeni uticaj na kretnje. U unutrašnje sile se ubrajaju: 

– sile aktivnog delovanja mišića, 

– sila unutrašnjeg otpora,

– trenje mišića i

– reaktivna sila, koja se javlja u aparatu za kretanje. 

U spoljašnje sile se ubrajaju: 

– sila zemljine teže,

– sila reakcije podloge

– sila inercije i

– sila otpora spoljašnje sredine. 

Rezultat dugotrajnog procesa učenja motoričkih struktura je tehnička pripremljenost, koja podrazumeva visoko razvijene sposobnosti sportiste da efikasno upravlja pokretima vlastitog tela tokom izvođenja dinamičkih stereotipa u konkretnom sportu. Oni su formirani putem velikog broja ponavljanja, do krajnje granice refleksnog delovanja. Refleksno delovanje znači sposobnost ponavljanja kretanja u istim i varijabilnim uslovima.

Da bi se došlo do nivoa efikasnosti ispoljavanja odbojkaške tehnike, potrebno je raditi trening, kako u grupi, tako i individualno. To obezbeđuje da se tehnika podigne na, za tu odbojkašicu (odbojkaša), na zavidan nivo. Indivudualan rad pruža mogućnost da se sve eventualne greške u izvođenju tehnike mogu prepoznati i popraviti, ali isto tako i podići na viši nivo kod onih koji vladaju tehnikom.

Ako znamo da je za takmičarsko ispoljavanje potrebna odbojkaška veština, onda je prvo moramo definisati: “Odbojkaška veština predstavlja savladane elemente tehnike, potrebne za takmičenje”. 

Želiš da naučiš i savladaš osnovnu odbojkašku veštinu? Počni da treniraš i vežbaj, vežbaj… U učenju veština postoji  7 koraka veština koje se moraju savladati u odbojci da bi bili uspešni. Individualni trening je svakako značajan faktor u tom procesu.